LEES DEZE VOORWAARDEN ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U DEZE SITE BETREEDT OF OP ENIGERLEI WIJZE GEBRUIKT. DEZE VOORWAARDEN ZIJN VAN TOEPASSING OP ALLE GEBRUIKERS VAN DEZE SITE ONGEACHT OF ZE AL DAN NIET ZIJN GEREGISTREERD.

Als u juridisch niet gebonden wilt zijn aan deze voorwaarden, open deze site dan NIET.

Voor registratie moet u bevestigen dat u ouder bent dan 18 jaar.

Merk op dat alle berichten openbaar zijn, dus publiceer alleen gegevens die het publiek mag lezen.

Door registratie stemt u ermee in CooperVision te ontslaan van alle aanspraken die u misschien kunt laten gelden door uw gebruik van onze site.

Als u zich registreert, archiveren we waarschijnlijk de volgende gegevens die u opgeeft:

  • E-mailadres
  • Wachtwoord
  • Voornaam, achternaam, weergegeven naam (wordt zichtbaar bij opmerkingen)
  • Bedrijf
  • Woonplaats, provincie, land
  • Telefoonnummer (niet verplicht)
  • Selectie van een van de volgende categorieën:

Dr., oogarts, specialist, opticien of oftalmoloog/optometrist

Cliënt/consument

Lid van Trade Media

Leidinggevende uit de bedrijfstak

Ontwerper/consultant

Overige (namelijk:)

U bevestigt dat de gegevens die u verstrekt (naam, e-mailadres, etc.) naar waarheid en juist zijn ingevuld, en dat u zich niet voordoet als iemand anders, en dat u zich op generlei wijze misplaatst voordoet als medewerker van CooperVision of een onjuiste voorstelling geeft van uw werkverband.

 

We kunnen bepaalde gegevens en opmerkingen of berichten gedurende een bepaalde periode achterhouden.

We behouden ons het recht voor u toegang tot onze site te ontzeggen. Als uw bericht geen verband houdt met het onderwerp van deze site, of naar ons inzicht anderszins ongepast is, behouden wij ons het recht voor om uw bericht of opmerking niet te publiceren. We behouden ons het recht voor ten alle tijde een bericht of opmerking te verwijderen. Als we dat doen, krijgt u waarschijnlijk een bericht van ons met de volgende inhoud: “Wij bedanken u voor uw bericht of opmerking, maar wij zijn van mening dat de inhoud daarvan op dit moment niet gepast is of anderszins in strijd met onze regels.”

Uw instemming met ons privacybeleid

CooperVision respecteert de privacy van de bezoekers van zijn site. Raadpleeg het privacybeleid van CooperVision waarin de rechten van gebruikers ten aanzien van de gegevens die wij op deze site verzamelen, staan uitgelegd. Wanneer u de site betreedt of gebruikt, betekent dat dat u instemt met dit privacybeleid.

Copyrightinformatie

Alle materialen en informatie die op deze site beschikbaar zijn, zijn beschermd door auteursrecht. Deze materialen zijn eigendom van of worden beheerd door CooperVision of zijn in licentie gegeven aan CooperVision door een derde. U mag downloadbare materialen van deze site downloaden, maar alleen voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik.

Als u downloadbare materialen downloadt, mag u die op generlei wijze aanpassen en moet u zich houden aan alle copyright, handelsmerken en andere verklaringen in dergelijke materialen. U mag geen informatie, tekst of documenten op deze site kopiëren, weergeven, downloaden, verspreiden, aanpassen, reproduceren, opnieuw publiceren of opnieuw doorgeven. Wij raden u met klem aan om geen materialen van derden naar onze site te uploaden zonder toestemming van de derde (andere site of content, artikelen, koppelingen, tekst, afbeeldingen, video's, etc.), aangezien op de meeste gepubliceerde materialen van derden eveneens copyright en andere vormen van bescherming rust.

Handelsmerkinformatie

De handelsmerken, servicemerken, handelsnamen, productontwerp en productnamen op deze site zijn handelsnamen van CooperVision, zijn dochterondernemingen, verwante bedrijven of zijn licentiegevers, tenzij anderszins vermeld. CooperVisions handelsmerken mogen alleen met toestemming publiekelijk worden gebruikt.

Andere sites en/of materialen

We kunnen op onze site koppelingen naar andere websites plaatsen. Deze koppelingen worden geplaatst ten gunste van de bezoekers van onze site. CooperVision heeft geen controle over gekoppelde websites of de beschikbare materialen, informatie, goederen of diensten op die websites. CooperVision is niet verantwoordelijk voor de beschikbare materialen, informatie, goederen of diensten via een gekoppelde website, en onderschrijft of garandeert die ook niet. We staan niet garant voor de privacygebruiken (of ander beleid) van dergelijke websites. We staan niet garant voor de nauwkeurigheid van de inhoud van dergelijke websites. CooperVision behoudt zich het recht voor om koppelingen te allen tijde te verwijderen.

Nauwkeurigheid van gegevens

CooperVision streeft ernaar zijn producten nauwkeurig te beschrijven en bijgewerkte informatie op onze site te verstrekken. Niettemin garandeert CooperVision niet dat productbeschrijvingen en informatie op de site volledig en foutloos zijn.

Geen medisch advies

Deze site is ontworpen om algemene informatie te verstrekken over oogzorg, en de producten en diensten van CooperVision. Hij is niet bedoeld om medisch advies te verstrekken. Consumenten en cliënten dienen altijd een opticien te raadplegen voor informatie en advies over de behandeling van een specifieke aandoening of voor een andere medische noodzaak.

Voorwaarden specialistenzoeker

De koppeling “Zoek een specialist” is bedoeld om cliënten te helpen een opticien te vinden die producten van CooperVision voorschrijft. Hoewel we ervoor proberen te zorgen dat de gegevens in dezes zoekmachine klopt, wordt alle informatie gebruiksklaar verstrekt zonder enigerlei garantie.

CooperVision geeft geen garanties voor en doet geen uitspraken over de kwaliteit van de dienst die wordt verstrekt door deze specialisten en aanvaardt uitdrukkelijk geen aansprakelijkheid voor het handelen van de specialisten die op deze site staan vermeld.

Door u geplaatste berichten op sites

U geeft CooperVision het recht om alle content die u uploadt of anderszins doorgeeft aan deze site (met inachtneming van deze gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van CooperVision), op een redelijke en billijke manier die CooperVision kiest, te gebruiken inclusief, maar niet beperkt tot het kopiëren, weergeven of publiceren, wijzigen of in ander materiaal invoegen daarvan. Tenzij van tevoren uitdrukkelijk aangegeven door en overeengekomen met CooperVision is er geen sprake van een vertrouwelijke relatie wanneer een gebruiker van de site mondeling, schriftelijk of elektronisch met CooperVision communiceert (zoals voor feedback, vragen, opmerkingen, suggesties, ideeën, etc.). Als het voor een website van CooperVision nodig of vereist is dat dergelijke informatie wordt verstrekt, en wanneer die informatie persoonlijke herleidbare gegevens (bv. naam, adres, telefoonnummer) bevat, stemt CooperVision ermee in die informatie op een manier te verkrijgen, te gebruiken en te onderhouden die strookt met ons privacybeleid.

Anders wordt dergelijke communicatie en informatie die daarbij is verstrekt, als niet-vertrouwelijk beschouwd, en CooperVision heeft dan de vrijheid die informatie te reproduceren, publiceren of anderszins te gebruiken voor welke doeleinde dan ook, inclusief maar niet beperkt tot onderzoek, ontwikkeling, vervaardiging, gebruik of verkoop van producten waarvan die informatie deel uitmaakt. De afzender van informatie aan CooperVision is volledig verantwoordelijk voor de inhoud ervan, inclusief voor het waarheidsgehalte en de nauwkeurigheid ervan, en het niet schenden van de eigendoms- of privacyrechten van een andere persoon.

Op onze site staat het beleid ten aanzien van opmerkingen plaatsen, dat u moet lezen en waarmee u akkoord moet gaan om op onze site een bericht te plaatsen. Het staat hier.

Verboden handelingen

U stemt ermee in de werking van de site niet te onderbreken of een poging daartoe te doen. U mag geen geautomatiseerd hulpprogramma gebruiken om de site op informatie door te spitten of om formulieren op de site in te vullen. De web- en e-mailservers van CooperVision, en de e-mails uit het domein kunnen niet worden gebruikt voor het verzenden van ongevraagde bulk-e-mail of voor kwaadwillige, onethische, beledigende, schadelijke of illegale doeleinden. We behouden ons het recht voor om een gebruiker toegang tot de site te ontzeggen of te beperken, of om een andere toepasselijke actie te ondernemen indien een gebruiker deze gebruiksvoorwaarden schendt of zich bezighoudt met activiteiten die de rechten van een persoon of entiteit schenden of die we als illegaal, beledigend, corrupt, schadelijk of kwaadwillig beschouwen. U mag de site alleen gebruiken voor legale doeleinden. Onrechtmatig gebruik kan leiden tot strafrechtelijke en/of civielrechtelijke vervolging op grond van federale, nationale en lokale wetgeving.

Gebruik deze site niet om juridische kennisgevingen aan CooperVision door te geven

Communicatie-uitingen die via de e-mail en de chat van de site worden gedaan, vormen geen juridische kennisgeving voor CooperVision of zijn functionarissen, werknemers, tussenpersonen of vertegenwoordigers. Juridische kennisgevingen moeten worden gestuurd naar:

Kantoor van de bedrijfsjurist
CooperCompanies
6101 Bollinger Canyon Road, Suite 500
San Ramon, CA 94583

Vrijwaring; Beperking van schadeloosstelling

TOEGANG TOT ONZE SITE WORDT TEN GUNSTE AAN U VERLEEND, GEBRUIKSKLAAR EN ZONDER ENIGERLEI GARANTIE, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF SPECIFIEKE GEBRUIKSGESCHIKTHEID, TENAAMSTELLING, ZEKERHEID, NAUWKEURIGHEID EN HET NIET SCHENDEN VAN WETGEVING. ZONDER BEPERKING VAN HET VOORGAANDE BIEDT COOPERVISION GEEN ENKELE GARANTIE NOCH VERKLAART COOPERVISION DAT TOEGANG TOT, DE CONTENT OF WERKING VAN DE SITE ONONDERBROKEN OF FOUTLOOS ZAL ZIJN. U AANVAARDT VOLLEDIGE VERANTWOORDELIJKHEID VOOR EN RISICO VAN VERLIES TEN GEVOLGE VAN UW DOWNLOADGEDRAG EN/OF GEBRUIK VAN BESTANDEN, GEGEVENS, CONTENT OF ANDERE MATERIAAL DIE U VAN ONZE SITE HAALT.

Voor zover wettelijk toegestaan, zal CooperVision niet aansprakelijk zijn voor enigerlei indirecte, speciale, incidentele, gevolg- of strafbare schade die verband houdt met de site, al dan niet door contractbreuk, onrechtmatige daad, nalatigheid of andere handelingen, zelfs niet als CooperVision gewaarschuwd is voor de kans op dergelijke schade.

Wijziging van gebruiksvoorwaarden

Wij kunnen deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde wijzigen en zullen deze gebruiksvoorwaarden bij wijziging bijwerken. Indien u gebruik blijft maken van de site, stemt u in met onze herzieningen van deze gebruiksvoorwaarden, dus verifieer de actuele voorwaarden regelmatig.

Buitenlandse bezoekers

CooperVision geeft geen voorstelling van zaken dat materialen of andere content op onze site buiten de Verenigde Staten, zijn gebiedsdelen, koloniën en protectoraten gepast of beschikbaar voor gebruik zijn. Indien u ervoor kiest om onze site op andere locaties te openen, doet u dat op eigen initiatief en op eigen risico. U bent verantwoordelijk voor naleving van lokale wetgeving, indien en in zoverre lokale wetgeving van toepassing is. U stemt expliciet in met naleving van alle toepasselijke wetgeving ten aanzien van de overdracht van technische gegevens die uit de Verenigde Staten of het land waarin u woonachtig bent, worden uitgevoerd.

Toepasselijke wetgeving; plaats van berechting

Deze gebruiksvoorwaarden en uw gebruik van de site worden gereguleerd door de federale wetgeving in de Verenigde Staten van Amerika en de wetgeving in de staat Californië. Alle rechtshandelingen met betrekking tot de site zullen alleen worden gedeponeerd in de toepasselijke staat of bij de federale rechtbank in de staat Californië. Door gebruik van deze site stemt u in met de rechtsbevoegdheid van de staat en/of federale rechtbanken in de staat Californië.

Suggesties en feedback

  • CooperVision staat open voor uw feedback en vragen. Indien u vragen of opmerkingen hebt, neem dan contact met ons op via blogadmin@coopervision.com. Voor algemene vragen over de website kunt u ons mailen op info@coopervision.com.
  • VRIJWARING VOOR OPMERKINGEN/BERICHTEN. Merk op dat de berichten en opmerkingen die u op onze site leest, het oordeel en zienswijze is van de schrijvers daarvan, en niet per se de opvattingen en standpunten van CooperVision of onze functionarissen of bestuursleden.
  • Hebt u een vraag of opmerking over producten van CooperVision?

VERKLARING VAN NALEVING VAN UITGEBREID NALEVINGSBELEID

Als onderdeel van CooperVision, Inc.'s permanente inzet op het gebied van naleving hebben we een uitgebreid nalevingsbeleid geschreven en geïmplementeerd dat is bedoeld ter naleving van toepasselijke federale en staatswetgeving evenals van normen binnen de bedrijfstak met betrekking tot marketing en promotie van onze producten aan medische zorgverleners. Bij ons weten volgt CooperVision, Inc. (“CooperVision”) vanaf de inwerkingtreding van deze verklaring dit uitgebreide nalevingsbeleid, zoals hier is beschreven voor medische zorgverlener in Californië, alsook, indien dat van toepassing is, de California Health & Safety Code, paragrafen 119400-119402.

I. INLEIDING

CooperVision heeft een programma opgesteld ter garantie van: (1) ethische contacten met medische zorgverleners; en (2) reclame- en marketingpraktijken die in relevante opzichten in overeenstemming zijn met toepasselijke federale en staatswetgeving, en normen binnen de bedrijfstak, zoals de Code of Ethics on Interactions with Health Care Professionals, die is uitgegeven door de Advanced Medical Technology Association ("AdvaMed").

II. VERGADERINGEN EN VERKOOP- EN RECLAMEBIJEENKOMSTEN

CooperVision zal, met beperkte uitzonderingen die conform nationaal erkende normen zijn, geen reis- en verblijfskosten vergoeden van deelnemers van externe voorlichtingsbijeenkomsten. CooperVision kan de onkosten van deelnemers vergoeden voor redelijke reis- en verblijfskosten, en enige consumpties bieden die hoort bij het bijwonen van voorlichtings- en trainingsbijeenkomsten over veilig en effectief gebruik van CooperVision-producten en/of over de verkoop en promotie van CooperVision-producten als het gaat om kwesties zoals producteigenschappen en verkoopvoorwaarden. Deze bijeenkomsten worden georganiseerd op locaties die bevorderlijk zijn voor de uitwisseling van informatie, zoals een klantomgeving, conferentiegebouwen of bedrijfsvoorzieningen. CooperVision zal geen reis- en verblijfskosten vergoeden voor gasten of partners van deelnemers.

III. ZAKELIJKE MAALTIJDEN EN HORECACONSUMPTIE

CooperVision zal soms een bescheiden maaltijd en/of ontvangst aanbieden, doorgaans als onderdeel van een voorlichtings- of producttrainingsbijeenkomst. Bij deze voorlichtings- of producttrainingsbijeenkomsten hoort geen vermaak of ontspanning, en een vertegenwoordiger van CooperVision is tijdens de bijeenkomst aanwezig. Waar mogelijk zullen deze bijeenkomsten worden gehouden ten kantore van de medische zorgverlener of een andere locatie die redelijk en bevorderlijk is voor het geven van voorlichting en producttrainingen.

IV. VOORWAARDEN AAN EDUCATIEVE EN PROMOTIONELE ARTIKELEN

Soms geven CooperVision-vertegenwoordigers aan cliënt of praktijk gerelateerde artikelen weg. Deze artikelen zullen een billijke waarde hebben (over het algemeen minder dan US$100 aan verkoopwaarde per artikel) en kunnen niet worden ingezet voor iets anders dan aan voorlichting gerelateerd gebruik. Geschenken met promotionele waarde of aandenken met een minieme waarde, zoals pennen, koffiekoppen en geschenkkaarten, zijn niet langer toegestaan op grond van CooperVisions beleid.

V. WAARNEMENDE COMPLIANCE OFFICER

CooperVisions vice-president voor marktontwikkeling, Steve Reiman, fungeert als compliance officer voor dit nalevingsbeleidsplan. Onze compliance officer is bevoegd om een onafhankelijk oordeel te vellen, en heeft vrije en onbelaste toegang tot het senior management.

VI. PERSONEELSOPLEIDING

Een belangrijk element van CooperVisions uitgebreide nalevingsbeleid is de voorlichting en training van onze werknemers ten aanzien van hun wettelijke en ethische verplichtingen die voortvloeien uit de zorgprojecten. CooperVision zet zich voor het nemen van de nodige stappen om onze normen en procedures effectief naar het personeel in kwestie te communiceren.

VII. COMMUNICATIE

CooperVision stimuleert de dialoog tussen management en medewerkers. Ons doel is dat alle werknemers bij het zoeken naar antwoorden op vragen of het melden van mogelijke wettelijke overtredingen weten tot wie ze zich moeten wenden voor een zinvol antwoord en dat kunnen doen zonder angst voor represailles. Werknemers worden geacht vermoedelijke overtredingen van het nalevingsbeleid te melden bij de compliance officer. Werknemers mogen mogelijke overtredingen ook melden bij hun manager of bij Personeelszaken.

VII. VERIFICATIE EN TOEZICHT

In het uitgebreide nalevingsbeleid van CooperVision is permanente inspanning opgenomen om naleving van activiteiten op het gebied van naleving te controleren, te verifiëren en te evalueren. De aard van onze beoordelingen evenals de mate en frequentie van ons toezicht op, en de verificatie en evaluatie van onze nalevingspraktijken verschilt op basis van diverse factoren, inclusief nieuwe wettelijke vereisten, veranderingen in de zakelijke praktijk en andere overwegingen.

VIII. HANDHAVING EN ONDERZOEK

In het uitgebreide nalevingsbeleid van CooperVision wordt ernaar gestreefd dat de gevolgen van overtredingen van de wet of het bedrijfsbeleid duidelijk worden begrepen door zijn werknemers, en dat gepaste, consistente strafmaatregelen worden genomen. Op grond van ons uitgebreide nalevingsbeleid wordt het bedrijf geacht elk geval te beoordelen en tijdig te reageren op mogelijke overtredingen van de wet of het bedrijfsbeleid, gepaste strafmaatregelen te treffen, te beoordelen of de overtreding deels het gevolg is van gaten in ons beleid, gewoonten of interne controles, en actie te ondernemen om overtredingen in de toekomst te voorkomen.

 

[1 juli 2013]